เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023.3/1748 ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น14 ก.พ. 2562
ตง 0023/ว847 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง14 ก.พ. 2562
ตง 0023/ว842 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนังงานสถานธนานุบาลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง14 ก.พ. 2562
ตง 0023/1708 ขออนุมัติตั้งวบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอวังวิเศษ13 ก.พ. 2562
ตง 0023/ว826 หลักเกณฑ์เเละอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในบลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ เเละค่าสาฤธารณูปโภค ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง13 ก.พ. 2562
ตง 0023.4/ว790 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง12 ก.พ. 2562
ตง 0023/1579 เเจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง11 ก.พ. 2562
ตง 0023/ว739 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray)ครั้งที่ 1/2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ก.พ. 2562
ตง 0023.4/ว735 การใช้ดุลพินืจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ของผู้กำกับดูแล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง08 ก.พ. 2562
ตง 0023.3/ว724 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรังและนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง08 ก.พ. 2562
ตง 0023/ว712 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง08 ก.พ. 2562
ตง 0023.3/1473 รายงานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประปาห้วยนาง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น07 ก.พ. 2562
ตง 0023.3/1472 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาขน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด07 ก.พ. 2562
ตง 0023/ว687 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง07 ก.พ. 2562
ตง 0023/ว668 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง06 ก.พ. 2562
ตง 0023/ว667 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร06 ก.พ. 2562
ตง 0023.3/1419 รายงานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น06 ก.พ. 2562
ตง 0023.3/1418 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ประปา อบต.ทุ่งต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด06 ก.พ. 2562
ตง 0023.3/1333 รายงานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2562 (ทต.ท่างิ้ว) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น05 ก.พ. 2562
ตง 0023.3/1332 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด05 ก.พ. 2562
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน