เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023/3948 ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง22 เม.ย. 2562
ตง 0023/ว1980 ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง22 เม.ย. 2562
ตง 0023/3937 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น22 เม.ย. 2562
ตง 0023/3936 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น22 เม.ย. 2562
ตง 0023/3915 ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง22 เม.ย. 2562
ตง 0023/3855 การปรับแผนการปฏิบัติงานเเละเเผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เเผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอย่านตาขาว18 เม.ย. 2562
ตง 0023/ว1940 สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร18 เม.ย. 2562
ตง 0023/ว1914 การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง17 เม.ย. 2562
ตง 0023/ว1893 เเจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง17 เม.ย. 2562
ตง 0023.3/ว1849 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2562 (1 เมษายน 2562) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรังและนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 เม.ย. 2562
ตง 0023.4/3694 ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุน อบต.เขาไม้แก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอสิเกา10 เม.ย. 2562
ตง 0023.4/ว1842 ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง10 เม.ย. 2562
ตง 0023.4/ว1836 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ ITAS ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง10 เม.ย. 2562
ตง 0023/ว1834 ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำอหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง10 เม.ย. 2562
ตง 0023/ว1821 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์โครงการวร้างเเละพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนเเละงบประมาณทางการศึกษา เจ้าภาพระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง09 เม.ย. 2562
ตง 0023/ว1813 การประชุมส่งเสริมการเดินเเละการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย เเละกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง09 เม.ย. 2562
ตง 0023/ว1812 การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง09 เม.ย. 2562
ตง 0023/ว1803 ขอส่งปฏิทินการปฏิบัติงาน ตามโครงการระบบสารสนเทศการวางเเผนเเละประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท. (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง09 เม.ย. 2562
ตง 0023/ว1802 ขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงานการประชุมการส่งเสริมการเดินเเละการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง09 เม.ย. 2562
ตง 0023/ว1798 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ เเละปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย" ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง05 เม.ย. 2562
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน