เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023.4/6623 ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด20 มิ.ย. 2561
ตง 0023.4/6620 ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด20 มิ.ย. 2561
ตง 0023.4/6520 ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอนาโยง19 มิ.ย. 2561
ตง 0023.4/ว2855 ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอนาโยง19 มิ.ย. 2561
ตง 0023.3/6495 รายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น19 มิ.ย. 2561
ตง 0023.3/ว2844 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง18 มิ.ย. 2561
ตง 0023.3/ว2842 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง18 มิ.ย. 2561
ตง 0023.5//ว2840 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษ๊และค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง18 มิ.ย. 2561
ตง 0023.5//6477 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง18 มิ.ย. 2561
ตง 0023.5//ว2839 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง18 มิ.ย. 2561
ตง 0023.5//ว2838 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง18 มิ.ย. 2561
ตง 0023.3/ว2831 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง18 มิ.ย. 2561
ตง 0023.3/6443 รายงานผลการปรับข้อมูล และการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล งวดที่ 2/2561 (ทน.กันตัง) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น18 มิ.ย. 2561
ตง 0023.4/ว2826 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ตรัง นายก ทน.ตรัง และนายก ทม.กันตัง18 มิ.ย. 2561
ตง 0023.3/ว/ว2820 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง และนายอำเภอสิเกา15 มิ.ย. 2561
ตง 0023.5//ว2813 รายละเอียดการส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระบบ GFMIS ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้าย15 มิ.ย. 2561
ตง 0023.5//ว2812 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง15 มิ.ย. 2561
ตง 0023.3//6357 การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น15 มิ.ย. 2561
ตง 0023.3/ว2803 ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมุูลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมย์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยยอด และนายกเทศมนตรีนครตรัง15 มิ.ย. 2561
ตง 0023.3/ว2802 ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง15 มิ.ย. 2561
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน