เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023.3/8790 เเจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น16 ส.ค. 2561
ตง 0023.3/8784 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนท่ีนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น16 ส.ค. 2561
ตง 0023.3/ว3808 การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเม16 ส.ค. 2561
ตง 0023/ว3806 ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง16 ส.ค. 2561
ตง 0023.3/8780 เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง16 ส.ค. 2561
ตง 0023/ว3805 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเเเเจ้งเเละรับเเจ้งการร่อนเเร่ เเละการออกใบอนุญาตขุดหาเเร่รายย่อย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง16 ส.ค. 2561
ตง 0023.4/8722 ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบอย่างเคร่งครัด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง15 ส.ค. 2561
ตง 0023.3/8717 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง15 ส.ค. 2561
ตง 0023/8713 ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอปะเหลียน15 ส.ค. 2561
ตง 0023.3/8701 รายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น14 ส.ค. 2561
ตง 0023.4/8683 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด14 ส.ค. 2561
ตง 0023/ว3726 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเเละการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง14 ส.ค. 2561
ตง 0023/ว3725 ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง14 ส.ค. 2561
ตง 0023.1/8646 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีนครตรัง10 ส.ค. 2561
ตง 0023/ว3706 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งเเละขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ตามแนวทางพระราชดำริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง09 ส.ค. 2561
ตง 0023/ว3703 แผนยุทธศาสตร์อนามัยเเละสิ่งเเวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง09 ส.ค. 2561
ตง 0023.3/ว3687 การดำเนินงานหอกระจายข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง09 ส.ค. 2561
ตง 0023.3/ว3686 การป้องกัน แกไ้ขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง09 ส.ค. 2561
ตง 0023.3/ว3678 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง08 ส.ค. 2561
ตง 0023.3/ว3674 เเต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการในระกับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง08 ส.ค. 2561
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน