เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023.3/ว5333 ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 2-3 เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง29 ต.ค. 2563
ตง 0023.4/10247 ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง28 ต.ค. 2563
ตง 0023.4/ว5278 กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง27 ต.ค. 2563
ตง 0023/10192 ขอแก้ไขรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น27 ต.ค. 2563
ตง 0023/10169 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด27 ต.ค. 2563
ตง 0023.2/10167 พนักงานเทศาลร้องทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ27 ต.ค. 2563
ตง 0023.3/ว5267 ส่งคำปรึกษาหารือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง27 ต.ค. 2563
ตง 0023.3/ว5263 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร26 ต.ค. 2563
ตง 0023.3/ว5262 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1" ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอวังวิเศษ และอำเภอหาดสำราญ)26 ต.ค. 2563
ตง 0023.3/ว5247 ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1 เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอหาดสำราญ) และนายกเทศมนตรีนครตรัง26 ต.ค. 2563
ตง 0023/10013 ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง22 ต.ค. 2563
ตง 0023.3/ว5217 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง22 ต.ค. 2563
ตง 0023/9966 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง21 ต.ค. 2563
ตง 0023.4/ว5195 แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการโอนพนักงานเทศบาลกรณีทีมีเหตุผลความจำเป็น ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานอนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการฯ21 ต.ค. 2563
ตง 0023.4/ว5191 การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง20 ต.ค. 2563
ตง 0023.4/9949 รายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ประสานสนับสนุนและติดตามการบันทึกข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น20 ต.ค. 2563
ตง 0023/9938 รายงานผลการได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น20 ต.ค. 2563
ตง 0023/9933 รายงานการอนุมัติกู้เงินเครดิตกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยยอดเพื่อต่อสัญญาเดิมของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ อปท.20 ต.ค. 2563
ตง 0023/ว5189 การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง20 ต.ค. 2563
ตง 0023/ว5187 แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง20 ต.ค. 2563
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน