เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023/ว4737 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง22 ต.ค. 2561
ตง 0023/ว4729 พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว เเละนายอำเภอสิเกา19 ต.ค. 2561
ตง 0023.3/11480 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง19 ต.ค. 2561
ตง 0023/ว4716 ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ19 ต.ค. 2561
ตง 0023.3/ว4710 แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรังและนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง19 ต.ค. 2561
ตง 0023/11452 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด19 ต.ค. 2561
ตง 0023/ว4707 ขอส่งปฏิทินการปฏิบัติงาน ตามโครงการระบบสารสนเทศการวางเเผนเเละประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท. (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง19 ต.ค. 2561
ตง 0014.3/ว4689 ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังฯ18 ต.ค. 2561
ตง 0023/ว4662 เเต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคณะกรรมการ17 ต.ค. 2561
ตง 0023/ว4660 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเเละระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอหาดสำราญ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง เเละนายก17 ต.ค. 2561
ตง 0023.3/11328 ขออนุมัติเปลี่่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด17 ต.ค. 2561
ตง 0023/ว4657 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง17 ต.ค. 2561
ตง 0023/ว4656 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดตรัง (School Mapping) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง เเละท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ17 ต.ค. 2561
ตง 0023/ว4631 ข้อเสนอเเนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคเเละขจัดการเลือกปฏิบัติผดดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง12 ต.ค. 2561
ตง 0023/ว4625 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเเละการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีการศึกษา 2561ภาคเรียนที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร12 ต.ค. 2561
ตง 0023.4/ว4624 คู่มือร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง12 ต.ค. 2561
ตง 0023.3/ว4610 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง12 ต.ค. 2561
ตง 0023.3/11208 การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง12 ต.ค. 2561
ตง 0023.3/ว4609 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง12 ต.ค. 2561
ตง 0023/ว4600 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู เเละค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร11 ต.ค. 2561
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน