เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023.3/2136 การประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง23 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/2094 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลห้วยยอด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด22 ก.พ. 2561
ตง 0023.4/ว872 การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพ้ืนที่จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง22 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว868 แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง22 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว866 รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเม21 ก.พ. 2561
ตง 0023.1/2070 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการพัฒนาการจัดทำงบประมาณและติดตามประเมินผลโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีนครตรัง21 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว855 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นากยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และยกเทศมนตรีเมืองก้ันตัง21 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว851 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติการ ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง21 ก.พ. 2561
ตง 0023/ว850 ขอเชิญร่วมงาน "เวทีพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ21 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว849 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้ง การร่อนแร่ พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง21 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว841 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร21 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว840 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง21 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว839 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง ย่านตาขาว ปะเหลียน สิเกา และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง21 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว827 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเม20 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว814 แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร20 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว813 แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร20 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/ว812 การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร20 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/1917 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคณะกรรมการ19 ก.พ. 2561
ตง 00233/ว801 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง19 ก.พ. 2561
ตง 0023.3/1880 ขอขยายระยะเวลาทำสัญญากู้เงิน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเลขานุการคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล19 ก.พ. 2561
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน