เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023.3/ว1816 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหารภัยแล้ง ปี 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง19 เม.ย. 2561
ตง 0023.4/ว1811 แผนการออกตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดตรัง19 เม.ย. 2561
ตง 0023.4/ว1810 แผนการออกตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังทน.ตรัง ทม.กันตัง นายก อบต.ควนปริง อบต.บ้านควน อบต.นาท่ามเหนือ อบต.บางรัก อบต.ควนธานี อบต.ไม้ฝาด19 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/4141 รายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น19 เม.ย. 2561
ตง0017.2/ว.1799 ขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร19 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/4096 การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับท่ีอ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ของ อปท. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอกันตัง18 เม.ย. 2561
ตง 0023.4/4090 รายงานการตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น18 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/4085 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอย่านตาขาว18 เม.ย. 2561
ตง 0023.3//ว1782 การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง18 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/ว1780 แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง18 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/4082 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายและจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง18 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/ว1762 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ปี 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเม17 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/ว1753 การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ อปท.ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นากยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และยกเทศมนตรีเมืองก้ันตัง17 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/ว1752 การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นากยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และยกเทศมนตรีเมืองก้ันตัง17 เม.ย. 2561
ตง 0023.3//4027 การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น17 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/ว1749 ขอความร่วมมือบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชมุชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายตามเกณฑ์การพัฒนษการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา และนายอำเภอนาโยง17 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/ว1716 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองก้ันตัง11 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/3979 การเปิดดำเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีนครตรัง11 เม.ย. 2561
ตง 0023.3//ว1701 การรณรงค์จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 เม.ย. 2561
ตง 0023.3/ว1676 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง10 เม.ย. 2561
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน