เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023/ว261 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง17 ม.ค. 2563
ตง 0031/ว251 การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดตรังผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เขต 2 ผู้อำนวยบการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศ17 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/481 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง17 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/480 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง17 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/479 การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง17 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/ว250 แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง16 ม.ค. 2563
ตง 0023.4/455 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังปลัดจังหวัดตรัง16 ม.ค. 2563
ตง 0023.4/ว249 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง16 ม.ค. 2563
ตง 0023/ว248 การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 เเละมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง16 ม.ค. 2563
ตง 0023/ว218 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู เเละค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายอำเภอห้วยยอด นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร15 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/ว214 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอกันตัง นายอำเภอปะเหลียน นายอำเภอรัษฎา และนายกเทศมนตรีนครตรัง15 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/395 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/394 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอย่านตาขาว15 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/393 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง15 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/392 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด15 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/391 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีนครตรัง15 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/390 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15 ม.ค. 2563
ตง 0023/ว195 ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เพิ่มเติม) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง15 ม.ค. 2563
ตง 0023/ว177 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง14 ม.ค. 2563
ตง 0023.3/355 ขออนุมัติเปิดสอบตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง14 ม.ค. 2563
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน