เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023.3/13642 โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอวังวิเศษ14 ธ.ค. 2561
ตง 0023.3/13641 เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอปะเหลียน14 ธ.ค. 2561
ตง 0023.3/ว5699 ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง14 ธ.ค. 2561
ตง 0003/ว5694 การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ14 ธ.ค. 2561
ตง 0021/ว5689 การประชุม เตรียมความพร้อมฯปีใหม่ 2562(VCS) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังแจ้งท้าย14 ธ.ค. 2561
ตง 0023.3/ว5675 การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรังและนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง13 ธ.ค. 2561
ตง 0021/5664 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง "สร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน" ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังแจ้งท้าย13 ธ.ค. 2561
ตง 0023/ว5658 กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง12 ธ.ค. 2561
ตง 0023/ว5652 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยเเล้ง ปี2561/62 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง12 ธ.ค. 2561
ตง 0023/ว5651 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี เเละมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานเเละประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง12 ธ.ค. 2561
ตง 0023.3/13492 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรัปปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น11 ธ.ค. 2561
ตง 0023/13482 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกกรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น11 ธ.ค. 2561
ตง 0023/13476 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างเเละปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง11 ธ.ค. 2561
ตง 0023/13474 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง11 ธ.ค. 2561
ตง 0023/ว5621 ขอเชิญชวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงอาหารเป็นโรงอาหารอ่อนหวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง เเละท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ11 ธ.ค. 2561
ตง 0023/ว5609 การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเเลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ธ.ค. 2561
ตง 0023.3/ว5605 โครงการความร่่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ธ.ค. 2561
ตง 0018.1/13458 การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง07 ธ.ค. 2561
ตง 0018.1/13458 การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง07 ธ.ค. 2561
ตง 0023/13351 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง / ซ่อมเเซม / ปรับปรุง เเละพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น06 ธ.ค. 2561
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน