เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023.3/ว1597 แนวทางในการดำเนินการจัดหารวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรังและนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง30 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1596 มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง30 มี.ค. 2563
ตง 0023.3/ว1595 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรังและนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง30 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1545 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง26 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1534 การประเมินประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลการปฏิบัติงานเเละการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง26 มี.ค. 2563
ลต (ตง)0002/ว134 การตรวจสอบผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต.ท้องถิ่น จังหวัดตรัง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง25 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1508 มาตรการจัดการขยะในชาวงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง25 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1507 การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง25 มี.ค. 2563
ตง 0023.4/ว1504 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมเและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง25 มี.ค. 2563
ตง 0023.3/ว1502 การสนับสนุนงบประมาณโ่ครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอกันตัง นายอำเภอรัษฎา นายอำเภอสิเกา และนายอำเภอหาดสำราญ25 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1493 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เเละขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเเละองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปี 2563 เเละการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง25 มี.ค. 2563
ตง 0023/2799 ขออนุมัติกู้เงินโดยเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาห้วยยอด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด25 มี.ค. 2563
ตง 0023.3/ว1489 ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร25 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1488 เลื่อนกิจกรรม การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เเละสะเต็มศึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร25 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1487 ขอความร่วมมือออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง25 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1486 หารือเเนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง25 มี.ค. 2563
ตง 0023.3/ว1485 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรังและนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง25 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1475 ขอความร่วมมือส่งเสริมเเละประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง24 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1457 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง24 มี.ค. 2563
ตง 0023/ว1456 โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานเเละนิเทศงาน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง เเละนายอำเภอสิเกา24 มี.ค. 2563
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน