เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
คค 0703.14/ว5480 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังแจ้งท้าย22 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/14042 แจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง20 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/14002 รายงานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2561 (อบต.ย่านซื่อ) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น17 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/14001 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อบต.ย่านซื่อ) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอกันตัง17 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/14000 แต่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรบปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น17 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/13999 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น17 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/13998 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น17 พ.ย. 2560
ตง 0023.3//13994 ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น17 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/13988 การขอกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการเทศบาลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่านตาขาว ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอย่านตาขาว17 พ.ย. 2560
ตง 0023.4/13972 ร้องเรียนการเบิกจ่ายเงินล่าช้า และขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายประวิทย์ พลผอม หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมฆศรีรุ้งการช่าง17 พ.ย. 2560
ตง 0023.4/ว5399 โครงการเสริมสร้างคุุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอรัษฎาและอำเภอหาดสำราญ) นายก อบจ.ตรัง นายก ทน.ตรัง และนายก ทม.กันตัง17 พ.ย. 2560
ตง 0023.3//13938 รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น16 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/13930 การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น16 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/ว5380 การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่างๆของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง16 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/ว5361 การประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท.กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นากยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และยกเทศมนตรีเมืองก้ันตัง15 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/13881 โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นท่่ีีี่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น15 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/13866 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อบต.นาบินหลา) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง15 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/13865 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อบต.นาบินหลา) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น15 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/13839 ขอความอนุเคราะหการชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังปศุสัตว์จังหวัดตรีง14 พ.ย. 2560
ตง 0023.3/ว5349 ขอความอุเคราะห์การชำระหน้ีค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง14 พ.ย. 2560
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน