เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023/ว5694 การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ธ.ค. 2562
ตง 0023.3/ว5692 การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลในปีการผลิต 2562 ในกรณีที่เกษตรกรอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแต่ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ธ.ค. 2562
ตง 0023/ว5691 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ธ.ค. 2562
ตง 0023/11784 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเเละพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น11 ธ.ค. 2562
ตง 0023/11783 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับานับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมเเซม/ปรับปรุงเเละพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น11 ธ.ค. 2562
ตง 0023/11782 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเเละพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น11 ธ.ค. 2562
ตง 0023/11780 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างเเละปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น11 ธ.ค. 2562
ตง 0023.3/ว5688 โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ธ.ค. 2562
ตง 0023/11775 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น11 ธ.ค. 2562
ตง 0023.3/ว5685 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ธ.ค. 2562
ตง 0023/ว5684 เเต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละบรรจุเเต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ธ.ค. 2562
ตง 0023.3/ว5669 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ธ.ค. 2562
ตง 0023/ว5668 ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ธ.ค. 2562
ตง 0023/ว5667 เเจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ธ.ค. 2562
ตง 0023.3/11731 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น09 ธ.ค. 2562
ตง 0023.3/11687 ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีนครตรัง09 ธ.ค. 2562
ตง 0023.3/ว5636 ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรังและนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง09 ธ.ค. 2562
ศธ 0270/ว3153 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 จังหวัดตรัง ศึกษาธิการจังหวัดตรังมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตรัง06 ธ.ค. 2562
ตง 0023.3/11657 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น06 ธ.ค. 2562
ตง 0023/ว5616 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 256404 ธ.ค. 2562
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน