เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023/ว3910 เเจ้งเเนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง16 ส.ค. 2562
ตง 0023/7646 การอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานเเละแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอย่านตาขาว16 ส.ค. 2562
ตง 0023/ว3909 การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง16 ส.ค. 2562
ตง 0023/ว3899 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง15 ส.ค. 2562
ตง 0023/7589 โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง15 ส.ค. 2562
ตง 0023/ว3874 สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง15 ส.ค. 2562
ตง 0023/7567 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น14 ส.ค. 2562
ตง 0023.3/ว3866 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง14 ส.ค. 2562
ตง 0023/ว3862 โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง14 ส.ค. 2562
ตง 0023.3/7504 ขออนุมัติตั้งงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด13 ส.ค. 2562
ตง 0023.4/7496 ยื่นคำแก้อุทธรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายวันชัย วัฒนการุณ ตุลาการศาลปกครอง13 ส.ค. 2562
ตง 0023.3/ว3833 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง13 ส.ค. 2562
ตง 0023.3/7473 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13 ส.ค. 2562
ตง 0023.3/7472 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอย่านตาขาว13 ส.ค. 2562
ตง 0023.3/7471 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด13 ส.ค. 2562
ตง 0023.3/7470 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง13 ส.ค. 2562
ตง 0023.3/7469 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีนครตรัง13 ส.ค. 2562
ตง 0023/7463 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รานการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น09 ส.ค. 2562
ตง 0023/ว3820 เเจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอย่านตาขาว เเละนายกเทศมนตรีนครตรัง09 ส.ค. 2562
ตง 0023/7462 รายงานการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น09 ส.ค. 2562
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน