เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023.3/ว4791 แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ต.ค. 2562
ตง 0023/ว4776 ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 เเละสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการเเพทย์เเละสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายกเทศมนตรีนครตรัง เเละนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง11 ต.ค. 2562
ตง 0023/9733 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันเเละขอรับเงินสะสมเเละเงินสมทบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ อปท.10 ต.ค. 2562
ตง 0023/9711 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง10 ต.ค. 2562
ตง 0023.3/9710 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10 ต.ค. 2562
ตง 0023.4/ว4739 การดำเนินการสำรวจออกโฉนดที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเทศบาลนครตรัง/เทศบาลเมืองกันตัง และสำนักงานส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกอำเภอ08 ต.ค. 2562
ตง 0023.4/9660 การดำเนินการสำรวจเพื่อออกโฉนด ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเทศบาลนครตรัง/เทศบาลเมืองกันตัง และสำนักงานส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกอำเภอ08 ต.ค. 2562
ตง 0023.3/9640 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น08 ต.ค. 2562
ตง 0023.3/ว4726 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ่(Video Conference) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง07 ต.ค. 2562
ตง 0023/9609 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ อปท.07 ต.ค. 2562
ตง 0023/9608 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ อปท.07 ต.ค. 2562
ตง 0023/9581 เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ อปท.04 ต.ค. 2562
ตง 0023/9577 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง04 ต.ค. 2562
ตง 0023/ว4702 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อโชมโยงระบบติดตามเเละประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง04 ต.ค. 2562
ตง 0023/9531 การประเมินประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลการปฏิบัติงานเเละการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ อปท.03 ต.ค. 2562
ตง 0023.3/ว4677 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง03 ต.ค. 2562
ตง 0023.3/ว4676 รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (เพิ่มเติม) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรังและนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง03 ต.ค. 2562
ตง 0023/ว4667 ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เเละวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่ายเเละการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง02 ต.ค. 2562
ตง 0023/ว4664 แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง02 ต.ค. 2562
ตง 0023.4/ว4662 แนวทางการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง02 ต.ค. 2562
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน