เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023/ว3047 ขอเชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation : (TEMSA) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง25 มิ.ย. 2562
ตง 0023/ว3037 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เเละการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง25 มิ.ย. 2562
ตง 0023.3/ว3034 การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรังและนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง24 มิ.ย. 2562
ตง 0023/5906 การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
ตง 0023.3//5898 การขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังปลัดกระทรวงมหาดไทย24 มิ.ย. 2562
ตง 0023/ว3031 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง24 มิ.ย. 2562
ตง 0023/ว3030 การจัดทำทะเบียนสัตว์เเละเเบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง24 มิ.ย. 2562
ตง 0023.4/5883 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลท่าพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอปะเหลียน24 มิ.ย. 2562
ตง 0023/ว3021 เเนวทางการเเต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร24 มิ.ย. 2562
ตง 0023/ว2990 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร20 มิ.ย. 2562
ตง 0023/5824 ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอย่านตาขาว20 มิ.ย. 2562
ตง 0023.4/5822 ร่างเทศบัญญัตืเทศบาลตำบลควนกุน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอสิเกา20 มิ.ย. 2562
ตง 0023.3//ว2987 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ:การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ" (Empowering Strategy Professionals (S-Pro):Smart City Workshop) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง20 มิ.ย. 2562
ตง 0023.3//ว2986 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ:การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ" (Empowering Strategy Professionals (S-Pro):Smart City Workshop) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง20 มิ.ย. 2562
ตง 0023/5819 การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น20 มิ.ย. 2562
ตง 0023/ว2983 ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง20 มิ.ย. 2562
ตง 0023/ว2982 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งเเวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง20 มิ.ย. 2562
ตง 0023/5814 การดำเนินการโครงการพัฒนาเเละส่งเสริมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันเเละบรรเทาปัญหาภัยเเล้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น20 มิ.ย. 2562
ตง 0023/5813 รายงานการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น20 มิ.ย. 2562
ตง 0023/5812 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกกรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น20 มิ.ย. 2562
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน