เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023/7061 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เงินบำเหน็จดำรงชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น04 ส.ค. 2563
ตง 0023/ว3878 ขอเลื่อนการตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนเเละเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอหาดสำราญ เเละนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง03 ส.ค. 2563
ตง 0023.3/ว3875 ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง03 ส.ค. 2563
ตง 0023/7028 ขอแจ้งแผนการลงพื้นที่โครงการการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอปะเหลียน03 ส.ค. 2563
ตง 0023/ว3861 ขอส่งรายงานประจำปี 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง03 ส.ค. 2563
ตง 0023/ว3860 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง03 ส.ค. 2563
ตง 0023/ว3858 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนเเละประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง03 ส.ค. 2563
ตง 0023.3/6963 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น31 ก.ค. 2563
ตง 0023.3/6952 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น31 ก.ค. 2563
ตง 0023.3/ว3817 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง31 ก.ค. 2563
ตง 0023/6885 ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น31 ก.ค. 2563
ตง 0023.3/6882 ขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ขยายเวลาการชำระหนี้และเงินกู้จากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานคระกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล31 ก.ค. 2563
ตง 0023.3/ว3789 การปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง31 ก.ค. 2563
ตง 0023.3/6881 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น31 ก.ค. 2563
ตง 0023.3/6880 รายงานการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น31 ก.ค. 2563
ตง 0023.3/6879 เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอย่านตาขาว31 ก.ค. 2563
ตง 0023.3/ว3788 รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง31 ก.ค. 2563
ตง 0023.3/6874 การจัดทำข้อมูลการเสนอคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น30 ก.ค. 2563
ตง 0023.3/6872 ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น30 ก.ค. 2563
ตง 0023.4/6868 การอบรมวิทยากรหลักและวิทยากรขายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร "พลเมืองคุณภาพ" ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอรัษฎา30 ก.ค. 2563
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน