เลขที่เอกสาร : ชื่อเรื่อง :
เลขที่เอกสารเรื่องจากถึงวันที่
ตง 0023/ว849 ขอเชิญประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว นายกเท20 ก.พ. 2563
ตง 0023/ว848 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง20 ก.พ. 2563
ตง 0023/ว835 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินดค พ.ศ. 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตัง และสำนักงานส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำ19 ก.พ. 2563
ตง 0023.4/ว814 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้วหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง19 ก.พ. 2563
ตง 0023/ว791 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลเเละองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง17 ก.พ. 2563
ตง 0023/ว790 เเจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง17 ก.พ. 2563
ตง 0023.3/ว789 ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง17 ก.พ. 2563
ตง 0023/ว756 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอเมืองตรัง นายอำเภอห้วยยอด นายอำเภอย่านตาขาว นายอำเภอสิเกา นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตร17 ก.พ. 2563
ตง 0023/ว727 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง13 ก.พ. 2563
ตง 0023.3/ว725 แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง13 ก.พ. 2563
ตง 0023/ว723 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์เเนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง13 ก.พ. 2563
ตง 0023.3/1450 การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง13 ก.พ. 2563
ตง 0023/ว713 การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง13 ก.พ. 2563
ตง 0023/ว709 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) เเละรหัสผ่าน (password) สำหรับเข้าใช้งานโปรเเกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขเเละเเมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง12 ก.พ. 2563
ตง 0023.4/1432 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น12 ก.พ. 2563
ตง 0023.3/1423 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น12 ก.พ. 2563
ตง 0023/1421 รายงานคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เพิ่มเติม ค่าหนังสือเรียน) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น12 ก.พ. 2563
ตง 0023.3/ว704 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2563) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง12 ก.พ. 2563
ตง 0023/1407 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น12 ก.พ. 2563
ปช 0040(ตง)/ว2 ขอเชิญประชุมเรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง12 ก.พ. 2563
12345678910...
 Best View at 1024 x 768 Screen Resolution
Developed and Designed by
Bizinfo Training and Solution
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน